Help Line No. : 8087775016
Email-us: smkchelpdesk@ascentechindia.comEnter Captcha:
Tax(Include Penalty) + Cleaning - Discount = Pay Amount

Transaction charge: Nil for all Credit cards, Nil for all Debit cards, Nil for any bank Netbanking.

मालमत्ता कर बिल भरणा

Search by
Property Number :     Owner Name :     Prabhag Samiti :                  FAQ


महत्वाच्या सूचना
1. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम प्रकरण ८ नियम ३० अन्वये मालमत्ता कर हा प्रत्येक वर्षी १ एप्रिल व १ ऑक्टोबर याप्रमाणे दर सहामाही हप्त्यांनी आगाऊ देय होतो.
2. बिलाची रक्कम स्वीकारताना प्रथम प्राधान्य प्रशासकीय आकार, वारंट / जप्तीफी व इतर वसुली खर्च यांस दिले जाईल. त्यानंतर थकबाकी, प्रथम सहामाही व दुसरी सहामाही यांच्या बिलाची रक्कम अनुक्रमे जमा करूनघेतली जाईल. मालमत्ता कर व पाणीपट्टी यामध्ये मालमत्ता कर प्रथम खात्यावर जमा केलाजाईल.
3. महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार क्र. १४ – २७ एप्रिल २०१० व महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम अनुसूची प्रकरण ८, कराधान नियम ४१(१) नुसार, मिळकतदाराने ज्या दिनांकापर्यंत कराची रक्कम भरावयाची होती, त्या शेवटच्या दिनाकानंतर प्रत्येक महिन्यासाठी किंवा त्याच्या भागासाठी अशा कराच्या २% इतकीरक्कम शास्ती म्हणून भरण्यास तो जबाबदार असेल आणि बिलाची पूर्ण रक्कम देईपर्यंत अशी शास्ती भरण्यास तो जबाबदार असण्याचे चालू राहील. मिळकतकर मुदतीत ( ९० दिवसाचे आत) न भरल्यास अधिनियम४१व ४२ अन्वये शास्ती व्याज आकारणी वाढत राहील व इतर कायदेशीर कारवाईसमिळकतदार पात्र असेल.
4. या बिलाच्या बाबतीत अपील करणे झाल्यास उक्त अधिनियम कलम ४०६ मधील तरतुदी प्रमाणे १००% कर रक्कम जमा करणेची व त्या नंतरच मा. न्यायालयात अपील विचारार्थ स्वीकारण्याची तरतूद आहे.
5. सदर बिलाच्या मुदत काळात करामध्ये दरवाढ मंजूर झाल्यास, मालमत्तेच्या वार्षिक करपात्र रक्कमेमध्ये वाढीव बांधकाम, नवीन आकारणी वगैरे मुळे वाढ, वापर, बदलझाल्यासतत्संबधीपुरवणी अथवा फरकाची बिले काढली जातील व ती रक्कम भरणे बंधनकारक असेल याची नोंद घ्यावी.
Frequently Asked Questions (FAQs)
• What is Corporation Office working Days and Time?
Monday to Friday office will remain open from 10:00 AM to 06:00PM
• महानगरपालिकेचे कार्यालयीन कामकाजाचे दिवस व वेळ.
महानगरपालिकेचे कार्यालय सोमवार ते शुक्रवार कार्यालय सकाळी १०:०० ते संध्याकाळी ०६:०० या वेळेत खुले राहील

• What is your helpdesk Contact number and working time?
Our helpdesk Contact number is 8087775016 and helpdesk Centre works from Monday to Sunday between 9 Am to 8 Pm.
• महानगरपालिकेच्या मदत केंद्राच संपर्क क्र आणि कामाचे तास काय आहेत?
आमच्या संपर्क केंद्राचा क्रमांक 8087775016 आणि संपर्क केंद्र सोमवार ते रविवार सकाळी ०९.०० ते संध्याकाळी ०८:०० दरम्यान कार्यरत असते.

• How can I make my bill payment online of Property?
You can pay your property bill from website propertytax.smkccorporation.in or by NagarMseva mobile application. You can also pay tax by clicking “Property Tax Collection” Tab on Municipal Corporation Website. Once you visit the website you need to enter property number click on search button and your details will be display on screen. Click on “PAY NOW” to make payment. You can make payment by Net banking / Debit or Credit Card / UPI. Email ID and Mobile Number are mandatory while making payment.
• मालमत्ताकर कराचे बिल ऑनलाईन कसे भरावे?
तुम्ही तुमचे कर महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळ propertytax.smkccorporation.in वर तसेच तुम्ही मोबाईलऑप smck Mseva द्वारे कर भरू शकता. महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर ‘Property Tax Collection’ ह्या बटणावर क्लिक केल्यानंतर आपणास आपल्या मालमत्तेचे तपशील भरावा लागेल. तपशील भरल्यानंतर search बटणावर क्लिक केलयास आपल्याला मालमत्ता बिलाची रक्कम पाहता येईल.मालमत्ता बिलाची (कराची) रक्कम दर्शविल्यानंतर “भरणा करा” ह्या बटणावर क्लिक केलयास आपण Netbanking / Debit or Credit Card / UPI अशा माध्यमातून बिलाचा भरणा करावा. बिलाचा(कराचा) भरणा करताना आपला मोबाईल क्रमांक व ईमेल आयडी देणे आवश्यक आहे.

• How do I download my Payment Receipt?
Once you complete the payment process confirmation message will be sent on your mobile number and the receipt will sent on your registered email ID.

• मालमत्ताकर देयक ऑनलाईन भरल्यानंतर सदर देयकाची पावती कशी मिळेल?
कराचा भरणा केल्यानंतर, आपण भरणा करतेवेळी दिलेल्यामोबाईल क्रमांकावर आपणास भरणा यशस्वीरित्या झाल्याचा लघुसंदेश येतो आणि आपल्या नोंदणीकृत ईमेल आयडीवर पावती पाठविली जाईल.

• If I make a payment at Office can I view receipt online?
Yes, you can view and download your payment receipt only in Nagar MSEVA mobile application.
• कार्यालयात पैसे भरले तर पावती ऑनलाईन पाहू शकतो का?
कार्यालयात भरणा केलेल्या कराची पावती आपण महानगरपालिकेच्या नगरएमसेवा ह्या मोबाईल अँप्लिकेशन मध्ये डाऊनलोड पावती ह्या मेनू मधून डाऊनलोड करू शकता.

• How can I change my name on Property Tax?
You need to visit the nearest SANGLI, MIRAJ & KUPWAD MUNICIPAL CORPORATION office for more details.

• मालमत्तानामांतर / हस्तांतरणाची पद्धत काय आहे?
हस्तांतरण अथवा नामांतरण ह्यासाठी आपणास महानगरपालिकेच्या कार्यालयास भेट देऊन संपूर्ण प्रक्रिया जाणून घेता येईल.

• Unable to view my Property Tax details while doing online payment.
You can contact our online SANGLI, MIRAJ & KUPWAD MUNICIPAL CORPORATION helpline no. 8087775016 and mail at Email ID: smkchelpdesk@ascentechindia.com
• ऑनलाईन देय भरताना माझा मालमत्ता कर तपशील दिसत नाही.
काही तांत्रिक कारणामुळे जर आपणास आपले कराचे बिल दिसत नसेल तर आपण हेल्पलाईन क्रमांक 8087775016 वर संपर्क साधावा तसेच smkchelpdesk@ascentechindia.com या इमेल id वर mail करू शकतात.

• How do I contact SANGLI, MIRAJ & KUPWAD MUNICIPAL CORPORATION for any queries or service requests?
You can contact us on 8087775016 or email us smkchelpdesk@ascentechindia.com for property tax related queries.
• कोणत्याही शंका किंवा सेवा विनंत्यासाठी मी SMKC सोबत कसा संपर्क साधावा?
कोणत्याही मालमत्ता कराच्या प्रश्नांसाठी आपण 8087775016 वर संपर्क साधू शकता किंवा आम्हाला smkchelpdesk@ascentechindia.com वर ईमेल करू शकता

Terms & Conditions
This is FAQ prepared by SANGLI, MIRAJ & KUPWAD MUNICIPAL CORPORATION (SMKC). These FAQs are for information to its citizens. These FAQs are subject to regulatory changes from time to time and there may be a time lag/delay in updating of the same online.
अटी व शर्ती
सांगली,मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेने सदरील प्रश्न नागरिकांच्या माहितीसाठी प्रसिध्द केले आहेत. हे वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न वेळोवेळी नियामक बदलांच्या अधीन असून ऑनलाइन अद्ययावत करण्यास काही कालावधी / विलंब होऊ शकतो.